Stichting Meetprogramma Rijksinfra

Oprichting Stichting Meetprogramma Infra

De Stichting is opgericht in september 2021 op initiatief van vereniging Samen voor Vught.
Deze vereniging is een programma gestart dat voorziet in het meten van trillingen, en in een later stadium mogelijk ook geluid, langs het spoortraject ’s-Hertogenbosch-Vught-Eindhoven. Gedurende tien jaar zullen metingen worden verricht door middel van meetapparatuur bij bewoners langs dat spoortraject.
Omdat de vereniging een bredere doelstelling heeft dan alleen meten is de Stichting opgericht om als financiëel steunfonds de aanschaf van meetapparatuur mogelijk te maken: de gelden die voor die aanschaf zijn bestemd worden door de Stichting ook daadwerkelijk aan het meetproject besteed.

Doelstelling van de Stichting

De stichting stelt zich ten doel het initiëren, het ondersteunen, stimuleren, begeleiden en doen uitvoeren van onderzoeken met betrekking tot metingen van trillingen en geluid bij bewoners langs spoorwegen en wegen (de deelnemers) veroorzaakt door infrastructurele werken, waaronder uitdrukkelijk begrepen spoor- en wegtrajecten, gedurende een periode van maximaal tien jaar, teneinde een analyse van de gezondheids- en andere risico’s van deze trillingen mogelijk te maken.

Het doel van het meetprogramma is trillings- en geluidhinder nu en in de toekomst objectiveerbaar te maken en antwoord te krijgen op de volgende vragen:
- Hoe is de situatie nu en sluit deze aan bij de inzichten die zijn verkregen uit de reeds gehouden trillings- en geluidsonderzoeken en de daaruit voortvloeiende maatregelen;
- Wat is het trillings-en geluidsniveau in de periode dat bouwwerkzaamheden aan infrastructurele werken worden uitgevoerd;
- Wat is de ontwikkeling op de langere termijn na realisatie van genoemde bouwwerkzaamheden.
Tot het doel behoort tevens het (doen) overdragen aan derden van de bij de metingen verkregen kennis, het analyseren daarvan en het (doen) publiceren van de resultaten.

De Stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Werkwijze
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
1. meetapparatuur ter verwezenlijking van het doel aan te schaffen en ter beschikking te stellen aan deelnemers aan de meetonderzoeken.
2. het opsporen van behoeften aan onderzoeken
3. het verwerven van onderzoeksopdrachten
4. gebruik te maken van de inzet van deskundigen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, bewoners en vrijwilligers en belangenverenigingen zoals vereniging Samen voor Vught
5. het doen uitvoeren van genoemde onderzoeken, daaronder begrepen de coördinatie en kwaliteitsbewaking van de onderzoeken, alsmede de analyse en de verwerking van de verkregen gegevens tot periodieke rapportages door de stichting, de vereniging Samen voor Vught en/of andere partijen
6. het beschikbaar stellen van de onderzoeksgegevens aan derden.

Middelen

Vereniging Samen voor Vught heeft als oprichter van de stichting fondsen ter beschikking gesteld die haar reeds door derden waren geschonken voor het specifieke doel van meten van trillingen.
Overige middelen zullen worden verworven via giften, subsidies, donaties en legaten

Raad van Advies

De Stichting zal een Raad van Advies instellen, bestaande uit deskundigen op het gebied van trillingen/trillingsmetingen en vertegenwoordigers van onderzoeks-en onderwijsinstellingen. Het bestuur brengt periodiek, doch tenminste eenmaal per jaar verslag uit aan de Raad van Advies omtrent de onderzoeksresultaten en legt daarnaast aanvragen tot meetonderzoeken ter advisering voor.
De Raad van Advies kan ook ongevraagd advies geven aan het Bestuur omtrent gewenste onderzoeken, analyses of rapportages.
De Raad van Advies vergadert tenminste twee maal per jaar.

Bestuur

1. De verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de stichting berust bij het bestuur bestaande uit vier leden, waarvan twee, waaronder de secretaris, worden benoemd door vereniging Samen voor Vught en twee, waaronder de voorzitter en de penningmeester, onafhankelijk zijn.
2. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, maar zijn terstond herbenoembaar
3. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter.
4. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris dan wel de penningmeester van het bestuur.

Samenstelling bestuur:

Het bestuur bestaat uit volgende leden:
A.L. van Woesik, voorzitter
M.V. de Kort, penningmeester
L.Strang, secretaris
G.J Maas, bestuurslid

Overige gegevens:

Het vestigingsadres is: Smidshof 41, 5261DA Vught
Website: https://www.samenvoorvught.nl/?q=node/82
Emailadres: stmeetprogrammainfra@gmail.com

Het rekeningnummer van de Stichting is: NL51RABO0375478280

Donaties zijn welkom op bovenstaand rekeningnummer.

Beleidsplan 2022/2023
Plan van aanpak Trillingen meetprogramma.

Met de officiële start van het meetprogramma in 2022 zijn ook de werkzaamheden van de Stichting gestart.
Inmiddels is in 2022 de aanschaf van een vast en een mobiel meetapparaat gerealiseerd. Deze apparaten draaien nu in een testopstelling. In de loop van 2023 zullen nog enkele vaste en mobiele apparaten worden aangeschaft.
Ook in 2023 zullen de contacten met hogescholen en deskundigen worden geïntensiveerd voor nader overleg over de analyse en rapportering van de eerste meetresultaten.

In het najaar van 2023 zal een Adviesraad worden geïnstalleerd. Het bestuur is doende kandidaten voor deze Adviesraad te selecteren en te benaderen.

Het bestuur beraadt zich voorts op acties voor het genereren van giften en donaties, teneinde de aanschaf van meetapparatuur mogelijk te maken als daar bij bewoners behoefte aan is.
Als eerste zal een programma worden georganiseerd rond de officiële ingebruikstelling, die wordt voorzien voor na de zomer.