Brief aan de informateur

Het bestuur van Samen voor Vught heeft na de gemeenteraadsverkiezingen een brief gestuurd naar de informateur. Hieronder de inhoud van deze brief:

Vught, 30 november 2020

Een open brief aan de informateur van het komende gemeentebestuur van Vught,

Sinds zijn oprichting in 2012 is de vereniging Samen voor Vught (SvV) actief om de inspanning van het college van B&W te ondersteunen bij de aanpassingen aan het spoor.

Hetzelfde geldt sinds 2006 voor vereniging Platform Vught Structureel (PVS), die zich inzet om een goede inpassing van de veranderingen aan de N65 mogelijk te maken.

In de afgelopen twee en een half jaar zijn in beide projecten goede stappen gezet om een betere inpassing van spoor en weg tot stand te brengen dan in de periode daarvoor voor mogelijk werd gehouden.

Wij zijn daarbij verheugd dat vele van onze voorstellen die wij deden aan de (in)formateur die belast was met het verkennen van de mogelijkheden voor een coalitie in 2018 tot resultaat geleid hebben. Zo heeft het gemeentebestuur in de afgelopen periode extra gelden bij de centrale en provinciale overheden verkregen om extra trillingsmaatregelen mogelijk te maken in Vught Noord en om een verlaging van de maximale geluidsbelasting voor heel Vught tot 60 dB tot stand te brengen. Ook de verdiepte aanleg van het kruispunt Boslaan-Vijverbosweg met de N65 is een grote verbetering ten opzichte van de eerdere plannen. Zeker niet onvermeld mag blijven dat het huidige bestuur onze voorstellen om overleg en samenwerking met de gemeente sterk te verbeteren van harte heeft omarmd.

Er is echter nog een aantal voorstellen om de zorgen van aanwonenden en anderen tegemoet te treden die nadere aandacht behoeven, waarbij is te benadrukken dat alle punten even belangrijk zijn.

Deze zorgen betreffen:

1. Het open houden van de afrit Rembrandtlaan en de oprit Olmenlaan zorgt voor een onacceptabele verkeersoverlast in deze en aanliggende straten zoals Lekkerbeetjenlaan respectievelijk Helvoirtseweg/Heikantstraat. In de gemeenteraadsvergadering van 14 mei 2020 is een motie aangenomen waarin wordt opgedragen om zo spoedig mogelijk een verkeersonderzoek uit te voeren naar maatregelen om het verkeer zo goed mogelijk te spreiden. Er wordt nog geen grote haast, althans geen zichtbare haast, gemaakt met dit onderzoek. Een degelijk snel onderzoek naar het treffen van afdoende maatregelen kan de zorgen van heel veel bewoners effectief wegnemen.

2. In het verlengde van bovenstaande zijn er zorgen om participatie, in de zin van: betrek bewoners in een vroeg stadium bij projecten die hun woongenot en de leefbaarheid raken, zoals de verkeersstromen na voltooiing van beide rijksprojecten of bij andere (grote) bouw- en infraprojecten. Geef om èchte participatie door bewoners en doe er een voordeel mee: zij zijn ervaringsdeskundigen.

3. Pleeg tijdens de uitvoeringsfases van weg en spoor vooraf overleg en stem de werkzaamheden af met betrokken bewoners en communiceer duidelijk over Wat Wanneer Waar gaat gebeuren.

4. Zorg tijdens de bouwperiode voor een adequate klachtenregeling: laat ‘klein leed’ niet smoren in klachtenprocedures via websites. Wijs ambtenaren aan die een 24-uurs telefoondienst hebben, als achterwacht om op te treden indien nodig.

5. Ontwikkel protocollen voor noodsituaties tijdens de bouw. SvV en PVS zijn graag bereid om samen met de gemeente een workshop hiervoor te organiseren om deze noodsituaties te duiden.

6. De op initiatief van SvV gestarte overleggen en gesprekken over wat beide projecten aan meerwaarde kunnen bieden aan Vught en haar bewoners hebben geleid tot inschakeling van gemeentelijke afdelingen bij de uitwerking van een aantal ervan. Dat is verheugend, gelet op de waardevolle ideeën die door lokale deskundigen zijn aangedragen. Wij vragen vooral aandacht van het komende gemeentebestuur voor een goede inbedding van realisatie van de diverse voorstellen in de gemeentelijke organisatiestructuur.

Zoals bij de vorige formatie zijn wij graag bereid bovenstaande nader in een persoonlijk gesprek met de informateur toe te lichten. Wij zien zijn voorstel daartoe graag tegemoet.

Samen voor Vught / Ger Maas, voorzitter
Platform Vught Structureel / Frans Schoot, voorzitter

Namens deze,
Marianne van Erp, secretaris
www.samenvoorvught.nl | info@samenvoorvught.nl
www.vughtstructureel.nl | info@vughtstructureel.nl