Verslag online ALV SvV 13 juli 2020

Verslag van de digitale Algemene Ledenvergadering van vereniging Samen voor Vught gehouden op maandag 13 juli 2020
---------------------------------------------------------------------------------

1. Opening
De interim voorzitter Hans Togtema heet alle deelnemers aan deze digitale vergadering welkom. Zoals in de oproeping vermeld is wegens coronamaatregelen niet mogelijk gebleken een geschikte vergaderlocatie te vinden.
Hij meldt voorts dat de heer Maas verhinderd is om als voorzitter op te treden, zodat hij als zijn plaatsvervanger zal optreden.

2. Mededelingen
De voorzitter meldt dat om niet alleen de leden maar alle sympathisanten gelegenheid te geven deel te nemen aan het overleg over het beroepschrift voor de Raad van State m.b.t. het plan PHS Meteren-Boxtel agendapunt 6 na de Rondvraag zal worden behandeld.

3. Goedkeuring voor het verlengen van de termijn voor het houden van de algemene ledenvergadering van 30 juni tot 14 juli 2020

De voorzitter meldt dat op grond van de statuten de jaarlijkse ledenvergadering gehouden moet worden voor 30 juni. I.v.m. de coronamaatregelen en de voorbereiding van het beroepschrift moest de datum voor de vergadering helaas verzet worden, hetgeen kan met instemming van de vergadering.
Hij stelt vast dat de vergadering instemt met verlenging van de termijn waar binnen de algemene vergadering dient te worden gehouden.

4. (Her-)benoeming bestuursleden
Op grond van artikel 11 lid 2 van de statuten is een rooster van 3-jaarlijks periodiek aftreden opgesteld. Conform dat rooster zijn aftredend Hans Togtema, benoemd 27 december 2013 en Rinus Rubrech, benoemd 1 juli 2014. Beiden zijn direct herbenoembaar. Voorgesteld wordt beiden te herbenoemen.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geen andere kandidaten voor benoeming voordraagt. Hij stelt voorts vast dat de vergadering de heren Togtema en Rubrech herbenoemt.

5. Jaaroverzicht 2019 en Strategie lopend boekjaar

De voorzitter merkt op dat wegens de stikstofuitspraak in mei vorig jaar alle infrastructurele en bouwprojecten moesten worden bezien op de gevolgen van die uitspraak. Daarom is het vorig jaar niet gekomen tot een definitief Tracébesluit. De bedoeling was dat dat vorig jaar augustus gepubliceerd zou worden. Op dat punt is er in het verslagjaar dus niet veel gebeurd.
Het bestuur heeft niet stil gezeten:
A. Meerwaarde: zoals bekend heeft SvV samen met Vught Structureel enkele jaren geleden het project Meerwaarde gestart onder het motto: wat kun je voor de 700 miljoen die in Vught wordt gepompt aan meerwaarde creëren die van ons dorp een nog mooier dorp kan maken. Met behulp van andere belangenverengingen, zoals de Natuur-en Milieugroep, Kamp Vught, de Monumentencommissie en betrokken bewoners zijn er ideeën gelanceerd die met de gemeente zijn besproken. De gemeente heeft dit opgepikt en neemt in haar beleid een groot aantal punten mee, hetzij bij de uitvoering van de projecten aan spoor en weg, hetzij als uitvloeisel van het eigen beleid.
B. Zelf meten van trillingen: vorig jaar is in de ledenvergadering het project van zelf meten van trillingen aangekondigd. Daarover is met ProRail en diverse malen met de gemeente overlegd. En enkele leden uit het bestuur hebben overlegd met externe deskundigen. Het project is nu in een stadium waarin besluiten kunnen worden genomen. Er is nieuw materiaal om te meten ontdekt, en het RIVM lijkt grote belangstelling te hebben.
C. Andere overleggen: daarnaast is diverse malen met de wethouder en de projectmanager overlegd, met name ter uitwisseling van informatie over bijv. het hanteren van een geluidsnorm van 60 dB voor geheel Vught en het treffen van extra maatregelen tegen trillingen in enkele straten in Vught Noord. Het college, en met name de wethouder, heeft daarnaast gezorgd voor een doorbraak in het N65 project door voor elkaar te krijgen dat ook het derde kruispunt op de N65 verdiept zal worden aangelegd. Ook zijn er enkele interviews geweest bij Novo3.

Voor het lopend jaar zal het bestuur zich richten op het gevolg van het beroep bij de Raad van State. Er zal een hoorzitting worden gehouden waar nog punten uit het beroep kunnen toegelicht en waar vragen van de Raad kunnen worden beantwoord. En natuurlijk gaan we verder met het project Zelf meten van trillingen: na de zomervakantie hopen we daar met een concreet plan op terug te komen.
Ook zal SvV de uitvoering van de projecten onder de noemer Meerwaarde blijven volgen.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met het gevoerde beleid in 2019 en het te voeren beleid in 2020.

6. Beroep bij de Raad van State: er zal beroep worden ingesteld namens SvV. Een toelichting hierop volgt na de Rondvraag.

7. Financiëel jaaroverzicht 2019
De penningmeester, de heer Klomp, geeft een nadere toelichting op de staat van inkomsten en uitgaven. De kascommissie heeft positief geadviseerd t.a.v. de cijfers.
Op de vraag of er achterstand is op het innen van contributies antwoordt de heer Klomp dat het bijna traditie is dat als de contributienota’s worden verzonden, de opzeggingen toenemen. De animo om lid te worden zakt wat af, maar er komt nu tijd om dit animo wat op te krikken. Mogelijk zal het project meten van trillingen helpen om meer bewoners lid te laten worden.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering de staat van baten en lasten goedkeurt, welke goedkeuring strekt tot kwijting van het door het bestuur gevoerde beleid.

8. Benoeming kascommissie
Twee leden dienen te worden benoemd. De voorzitter vraagt of er twee kandidaten zijn die zitting willen nemen in de kascommissie. Er melden zich geen kandidaten.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering ermee akkoord gaat dat de heren Marquenie en Hoekx wederom worden gevraagd om als kascommissie 2020 op te treden.

9. Vaststelling contributie 2020.
Voorgesteld wordt de contributie te handhaven op eur 15,--
De voorzitter stelt vast dat de vergadering de contributie vaststelt op eur 15,-

10. Rondvraag
Op een desbetreffende vraag antwoordt de voorzitter dat de voorziene uitgaven in het kader van het project Zelf meten van trillingen slaan op de aanschaf van apparaten, die SvV mogelijk deels zelf zal aanschaffen. Er zal een apart voorstel komen voor de opzet van het project, en van de financiële gevolgen voor SvV.
De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en sluit voor wat betreft de afgehandelde punten de vergadering.

Toelichting op het beroep bij de Raad van State:

De voorzitter licht toe dat er na tien jaar eindelijk een Tracébesluit is.
In juni 2010 is het voorkeursbesluit PHS genomen, waar er slechts twee varianten zonder verdiepte ligging werden voorgesteld en is een MER-procedure gestart. Op dat eerste voorstel zijn al zoveel commentaren gekomen dat men op aandringen van SvV zogenaamde value-engineeringsessies heeft georganiseerd om te bekijken welke varianten er nog meer mogelijk waren.
In 2012 is het eerste voorstel gepubliceerd waarin ook alle varianten voor een verdiepte ligging waren opgenomen: de zogenaamde V-varianten (V1 t/m V5 en V1+ t/m V5+). Na alle bezwaren en discussies over voorkeuren is er uiteindelijk na vijf jaar de V3-oost variant als meest financierbare uitgekomen.
In 2018 heeft het ontwerp daarvan ter inzage gelegen. Met behulp van leden en sympathisanten is op dit ontwerp een omvangrijke zienswijze ingediend. Dat heeft op onderdelen geholpen: voor de trillingen in Noord komen er aanvullenden maatregelen en voor het geluid is een norm vastgesteld van 60 dB. Dit laatste evenwel buiten het Tracébesluit om.

Met behulp van degenen die destijds als trekker hebben gefungeerd is en wordt gewerkt aan het beroepschrift. SvVschaart zich achter het plan zoals dat er nu ligt, zij het dat er op onderdelen niet of niet voldoende gemotiveerd is waarom bepaalde maatregelen niet zijn getroffen. En op sommige onderdelen is naar mening van SvV gehandeld in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur.

Het beroepschrift van SvV zal zich op vijf hoofdpunten richten:

1. Het opknippen van het Tracébesluit en het bestemmingsplan N65: er is een scheiding gemaakt tussen de twee plannen: het openlaten van de afrit Rembrandtlaan en oprit Olmenlaan valt onder het Tracébesluit, maar de gevolgen van het openlaten van die op-en afrit valt onder het bestemmingsplan N65. Die gevolgen zijn een grote toename van verkeer op de Lekkerbeetjenlaan enerzijds en op de Helvoirtseweg/Heikantstraat/Olmenlaan anderzijds. We kunnen nu wel in beroep tegen het openlaten van die op-en afrit, maar niet tegen de grote verkeerstoename die mede het gevolg daarvan is. Wij pleiten er voor om die op-en afrit af te sluiten omdat er voldoende mogelijkheden zijn om vanuit Vught de A65 of de A2 in noordelijke richting op te rijden of vanaf die snelwegen Vught in te rijden.
2. geluid: er zijn drie hoofdpunten, namelijk het beperken van het geluid in de nacht, de waarborgen dat de adviezen van RIVM en WHO omtrent het inperken van geluidsoverlast worden meegenomen, alsmede de afwijking van de resultaten van het meten van geluid volgens bepaalde geluidsklassen in het MER-rapport en in het aanvullende onderzoek.
3. externe veiligheid: hier zijn drie hoofdpunten, namelijk de overschrijding van risicoplafonds, het aanleggen van plasbrandaandachtsgebieden binnen 30 meter in bebouwd gebied en de beperking van nachtelijk vervoer van gevaarlijke stoffen.
4. trillingen: voor de ergste hinder zijn maatregelen voorzien en er zal verder onderzoek worden gedaan naar meer beperkende maatregelen. Wij pleiten er voor om hardere waarborgen op te nemen zodat die aanvullende onderzoeken effect kunnen hebben voor het spoor in Vught. En we gaan in op het ontbreken van de effecten van cumulatie van diverse soorten hinder.
5. Prognoses van aantallen goederentreinen: de prognose van het maximaal aantal goederentreinen van 69 in 2040 kan worden overschreden als de capaciteit van de Betuweroute bij grensovergang Emmerich het aantal van 192 goederentreinen overschrijdt. Als dat aantal van 192 op de Betuweroute wordt overschreden dan moeten de treinen boven dat getal afgewerkt worden via Meteren-Boxtel. Wat dat gaat betekenen is volstrekt onduidelijk. Bovendien wordt nu voor het eerst gemeld dat vanwege een capaciteitsprobleem bij Emmerich de route Meteren-Boxtel nodig zou zijn.

Op de gestelde vragen wordt als volgt geantwoord:
1. De piekbelasting in geluid zou als aparte oorzaak van geluidshinder dienen te worden meegenomen.
Opgemerkt wordt dat de normstelling voor geluid is berekend op gemiddelden waar de pieken per dag in worden meegenomen, waardoor ook de uitzonderlijk hoge pieken in geluid worden afgevangen
2. Voor wat betreft trillingen zou toch vastgehouden moeten worden aan een norm van Vmax 0,4 in plaats van nu de Vmax 0,8. Het doelmatigheidsvereiste en het maximum bedrag waarvoor woningen aangepast zouden mogen worden, zodat een beschermingsmaatregel nog doelmatig wordt geacht zou door recente jurisprudentie verworpen zijn.
Opgemerkt wordt dat dit zal worden nagegaan. (Noot secr: de enige recente uitspraak die is gevonden betreft een uitspraak van de Raad van State van mei 2019 inzake Spoorplan Geldermalsen/Meteren, in welke uitspraak het doelmatigheidsvereiste en het normbedrag van € 47.000,-- overeind zijn gebleven.)
3. Worden er tijdens de bouw geluidsschermen geplaatst?
Bij de bouw worden er tijdelijke schermen geplaatst en ook zal de snelheid van de treinen worden aangepast. Er zal indien nodig ook in de nacht worden gewerkt, waarbij de bewoners goed geïnformeerd dienen te worden.
4. Wat kan de rol van bewoners nog zijn bij de aanbesteding?
Opgemerkt wordt dat alleen opdrachtgevers nog een rol kunnen spelen bij de aanbesteding, zij het dat deze een heel beperkte zal zijn omdat het kader waarbinnen gebouwd wordt vast ligt in het Tracébesluit.
Als bewoners kunnen we alleen nog goed blijven letten op de vraag hoe er gebouwd gaat worden. Als we daarover iets vinden zullen we bij de gemeente moeten aankloppen. De gemeente zal haar bewoners dan ook goed bij de hand moeten houden. ProRail is in dit stadium geen aanspreekpunt meer. Vanuit de gemeente zal het omgevingsmanagement een heel belangrijke rol gaan spelen, met name om mee te helpen bij het verminderen van hinder door de bouw en het tijdelijke spoor.
Verder is nog van belang wat er uit de onderzoeken zal komen die tijdens de bouw en het gebruik van het tijdelijk spoor zullen worden uitgevoerd. Daarbij zal de gemeente, samen met de bewoners, nauw betrokken moeten blijven.
De wethouder die deelneemt aan dit deel van de vergadering beaamt dit. Hij merkt daarbij nog op dat als bewoners ergens mee zitten, zij dit bij de gemeente moeten melden. De gemeente zal overigens zelf de bewoners ook blijvend goed moeten informeren.
De wethouder wijst er nog op dat m.b.t. de nader uit te voeren onderzoeken naar de verkeersafwikkeling na afronding van het spoor-en wegproject een RIB (raadsinformatiebrief) vanuit het college naar de raad is gestuurd waarin ook de betrokkenheid van bewoners tot uitdrukking komt.
5. Wanneer is de start van het project gepland?
Tot 2023 zullen voorbereidende werken worden uitgevoerd, zoals de aanbesteding en het verleggen van pijpleidingen en rioleringen, waarna het echte bouwwerk in 2023/2024 zal starten

De vergadering verkrijgt op enkele punten nog een nadere toelichting.

De voorzitter merkt tenslotte op dat uiterlijk woensdag 15 juli het beroepschrift dient te worden bezorgd bij de Raad van State. Ervaringen uit het verleden geven niet altijd hoop op een zeer positieve uitspraak voor de indieners van beroepschriften. Een doel van SvV is ook om samen met de gemeente zaken die in en buiten het TB om worden geregeld te borgen voor de toekomst. Dat zal een belangrijke taak voor SvV zijn voor de komende jaren.
De voorzitter sluit de bijeenkomst.

----------------------------------------------------------------------------