Samen voor Vught reageert op spoorplannen

Het definitieve Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel ligt vanaf 3 juni ter inzage. Je kunt het gaan inzien op het gemeentekantoor van de gemeente Vught. Het is digitaal te raadplegen op www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel, onder het kopje 'documenten'.

Iedereen die twee jaar geleden een zienswijze heeft ingediend, heeft via een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een eigen kenmerk doorgekregen (het achtcijferige getal rechtsboven aan de brief onder 'Uw kenmerk'). Dit kenmerk verwijst naar de eigen zienswijze in de Nota van Antwoord (een van de documenten bij het Tracébesluit waarin de antwoorden op de zienswijzen worden gegeven). Dan kun je zien hoe jouw eigen zienswijze is beantwoord. Het kenmerk van Samen voor Vught is: 57100409

Er is in vergelijking met het ontwerp-Tracébesluit een aantal wijzigingen doorgevoerd, mede ook naar aanleiding van zienswijzen die wij als bewoners hebben ingediend. Deze wijzigingen kun je vinden op bladzijde 134 van het Tracébesluit (in deel III onder paragraaf 2.4.5, tabel 2-7).

Wij zullen dit definitieve besluit bestuderen om te zien of er zaken zijn die niet goed zijn geregeld. Aan de hand daarvan moeten we bekijken of het zin heeft om een beroepschrift in te dienen bij de Raad van State. Daarvoor hebben we zes weken de tijd, tot en met woensdag 15 juli 24.00 uur. Een groot deel van de omvangrijke documenten gaat over Vught. De kleinere documenten (< 10 MB) gaan bijna alle over Vught. In de documenten is met een grijze achtergrond aangegeven welke zaken er veranderd zijn ten opzichte van het ontwerp-Tracébesluit. Twee jaar geleden heeft een grote groep leden van Samen voor Vught in een gezamenlijke actie een volledige zienswijze samengesteld over alle aspecten van het project. We hebben nu degenen die toen voor de diverse onderwerpen met een werkgroepje de zienswijzen hebben geschreven, gevraagd om naar die speciale onderwerpen te kijken. Het gaat om de onderwerpen Trillingen, Geluid, Luchtkwaliteit, Externe Veiligheid en Afwikkeling Lokaal Verkeer. Als jijzelf een bijdrage wilt/kunt leveren bij deze onderwerpen, meld je dan alsjeblieft aan via info@samenvoorvught.nl.

We bekijken nog op welke manier en op welke locatie we met inachtneming van de coronamaatregelen met een grote groep bij elkaar kunnen komen om over onze bevindingen met jullie te overleggen, en natuurlijk om de ledenvergadering te houden. Daarover sturen we zo snel mogelijk een bericht.

Open brief aan de (in-)formateur

Aan de (in-)formateur van het komende gemeentebestuur van Vught

Sinds zijn oprichting in begin 2012 is de vereniging Samen voor Vught (SvV) actief om de inspanning van het college van B&W te ondersteunen bij de aanpassingen aan het spoor.

Hetzelfde geldt sinds 2006 voor het Platform Vught Structureel (PVS), dat zich inzet om een goede inpassing van de veranderingen aan de N65 mogelijk te maken.

Pages